Fast & secure & Powerful

فاز دوم طرح هتلینگ در بیمارستان شفا کلید خورد.
تاريخ : پنجشنبه ، 3 ارديبهشت ماه ، 1394
موضوع :


فاز دوم اجرای طرح هتلینگ در بیمارستان شفا آغاز شد.
پس از افتتاح و بهره برداری از بخش نوساری شده جراحی بیمارستان شفا که با استقبال بسیار روبرو شد، فاز دوم نوسازی ها در راستای اجزرای طرح هتلینگ آغاز شد.


منبع این مطلب بیمارستان خصوصی شفا
http://www.shafahospitalur.com

آدرس این مطلب در اینترنت :
http://www.shafahospitalur.com/mods.php?id=News&file=article&sid=15